خانواده ارزش دارد

دوست دارم دوست داشته باشی

خانواده ارزش دارد

دوست دارم دوست داشته باشی

دوستت دارم.
دوستم بدار....................
:-)

بایگانی

عشق مثل یه طالبی می مونه کنج میوه فروشی

تا وقتی نخریدی بو و رنگش هواییت میکنه

ولی وقتی پوستش کردی میبینی آب خالیه

  • نخود کشمش

هر روز مثل دیروز نیست، درست!

ولی هر امروزی ریشه در دیروز دارد!

مثل هلو و برگ هلو به هم مربوط اند!

ولی هردو یک مزه ندارند!

  • نخود کشمش
چیزی نداشتم بنویسم
گفتم بگویم امروز ایده ای نیست
ولی فردا چطور
اگر امروز چیزی نیست
از پیشمان نروید
اگر هم میروید فردا باز بیایید
  • نخود کشمش