#عشق_ چاقو_ زنجیر

دوست دارم دوست داشته باشی

#عشق_ چاقو_ زنجیر

دوست دارم دوست داشته باشی

دوستت دارم.
دوستم بدار....................
:-)

بایگانی

مست مستم که پیدایت نیست

بوی گندت ما ببرد به که پیدایت نیست

ز اهل قدیم بیزارم این روز ها

خوش ترینم به که پیدایت نیست

دل سنگ و چهرم چو خارا شد ای دوست

یاور چه باشد به که پیدایت نیست

تمام اهل و خویش بردار و بگذر

وفا دیگر چیست به که پیدایت نیست

  • دایی مشتی
شیر همان است بیشه آواره شده
گله همان است راه چو دیوانه شده
همان بوده و یال و چنگال همان است
آهوی این دشت تیز و آزاده شده
ما همان بودیم و هنوز همانیم
این دشت زمانه ست که دیوانه شده

  • دایی مشتی

عشق مثل یه طالبی می مونه کنج میوه فروشی

تا وقتی نخریدی بو و رنگش هواییت میکنه

ولی وقتی پوستش کردی میبینی آب خالیه

  • دایی مشتی

هر روز مثل دیروز نیست، درست!

ولی هر امروزی ریشه در دیروز دارد!

مثل هلو و برگ هلو به هم مربوط اند!

ولی هردو یک مزه ندارند!

  • دایی مشتی
چیزی نداشتم بنویسم
گفتم بگویم امروز ایده ای نیست
ولی فردا چطور
اگر امروز چیزی نیست
از پیشمان نروید
اگر هم میروید فردا باز بیایید
  • دایی مشتی